X

Phòng thí nghiệm
Phòng thí nghiệm
Phòng LAB hoạt động đúng với chức năng của phòng đảm bảo chất lượng - một bộ phận đặc biệt quan trọng. Có nhiệm vụ kiểm soát mọi hoạt động và các yếu tố trong quá trình sản xuất, đảm bảo rằng sản phẩm sẽ đạt chất lượng cao nhất.

VILAS 322 - được xây dựng và thực hiện HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 cho lĩnh vực hoạt động: ""Thử nghiệm các phép thử cơ lý hóa các mẫu xi măng thành phẩm, các mẫu nguyên vật liệu đầu vào phục vụ cho sản xuất"".

Phòng LAB cũng thực hiện theo dõi, kiểm tra, kiểm soát toàn bộ quy trình sản xuất, góp phần tạo ra quá trình sản xuất thuận lợi, nhịp nhàng, phát hiện và khắc phục ngay những vấn đề phát sinh nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định.

Không ngừng nghiên cứu, sáng tạo, cải tiến tư duy, tiếp thu và ứng dụng những đề tài khoa học thiết thực, những chủ đề mới trong lĩnh vực vật liệu xây dựng tạo ra các sản phẩm mới - phù hợp nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG Ở PHÒNG THÍ NGHIỆM
Gallery