X

LAB SDC

Phòng thí nghiệm

Phòng LAB hoạt động đúng với chức năng của phòng đảm bảo chất lượng - một bộ phận đặc biệt quan trọng. Có nhiệm vụ kiểm soát mọi hoạt động và các yếu tố trong quá trình sản xuất, đảm bảo rằng sản phẩm sẽ đạt chất lượng cao nhất.
Xem thêm